chimango اقتصاد قوانین اقتصاد اقتصادی الکترونیکی

chimango: اقتصاد قوانین اقتصاد اقتصادی الکترونیکی چک بی محل نقدینگی اقتصاد

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از «ال نینو» و زیاد کردن دی اکسید کربن

دانشمندان دریافته اند تاثیر گرما و خشکسالی مرتبط با ال نینو ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، مسئول بزرگ ترین میزان زیاد کردن هر سال دی اکسیدکربن جو در حداقل ۲۰۰۰ سال پیش بوده است.

ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از «ال نینو» و زیاد کردن دی اکسید کربن

ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از «ال نینو» و زیاد کردن دی اکسید کربن

عبارات مهم : همراه

دانشمندان دریافته اند تاثیر گرما و خشکسالی مرتبط با ال نینو ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، مسئول بزرگ ترین میزان زیاد کردن هر سال دی اکسیدکربن جو در حداقل ۲۰۰۰ سال پیش بوده هست.

به گزارش مهر، ال نینو یک الگوی هشدار دهنده تناوب ای ناشی از جریان اقیانوس آرام است که می تواند بر آب و هوای کل دنیا تاثیر گذارد و عمدتا در مناطق استوایی آمریکای جنوبی، آفریقا و اندونزی اتفاق می افتد.

ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از «ال نینو» و زیاد کردن دی اکسید کربن

یافته های این مطالعه، مبتنی بر بررسی و تحلیل ۲۸ ماه اول داده های بدست آمده از ماهواره OCO-۲ ناسا است.

«جونی لیو» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: این سه منطقه استوایی ۲.۵ گیگاتن (یک میلیارد تن) کربن بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۱۱ در جو منتشر کردند.

دانشمندان دریافته اند تاثیر گرما و خشکسالی مرتبط با ال نینو ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، مسئول بزرگ ترین میزان زیاد کردن هر سال دی اکسیدکربن جو در حداقل ۲۰۰۰ سال پیش بوده است.

وی در ادامه می افزاید: داده های OCO-۲ به ما اجازه داد تا نحوه تبادل خالص کربن بین زمین و جو در مناطق خاص در طول سال های ال نینیو را تعیین کنیم.

در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، طبق گزارش OCO-۲ میزان دی اکسیدکربن جو زیاد کردن یافته که ۵۰ درصد زیاد از میانگین زیاد کردن مشاهده شده است در سال های اخیر قبل از این مطالعه است.

این زیاد کردن حدود سه بخش به ازای هر میلیون دی اکسیدکربن در سال یا ۶.۳ گیگاتن کربن بود. در سال های اخیر، میانگین زیاد کردن هر سال نزدیک به دو بخش در هر میلیون دی اکسیدکربن در سال، یا ۴ گیگاتن کربن، بود.

ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از «ال نینو» و زیاد کردن دی اکسید کربن

یافته های این تحقیق بیانگر این مطلب است که اگر در آینده اقلیم کره زمین خشکسالی های زیاد یا طولانی تری را به همراه داشته باشد، همانگونه که ال نینو اخیر به همراه داشت، ممکن است دی اکسید کربن بیشتری در جو باقی مانده و در نتیجه منجر به گرم شدن زیاد کره زمین شود.

واژه های کلیدی: همراه | ارتباط | مطالعه | خشکسالی | دی اکسید کربن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog